Return to site

40 lat ROD "Kleosin"

Bagienny teren staje się kwitnącym ogrodem

Początki - 1981

Ogród powstał na podstawie Decyzji z dnia 14.05.1981 roku wydanej przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Białymstoku. Decyzją tą Dyrektor postanowił przeznaczyć na pracowniczy ogród działkowy teren o powierzchni 3,86 ha na okres 5 lat licząc od 1 maj 1981 roku do 30.04.1986 roku na potrzeby pracowników tego przedsiębiorstwa. Na tej podstawie powstał Pracowniczy Ogród Działkowy „PRIM KLEOSIN”

Jeden z pierwszym działkowców, Pan Aleksander, który był pracownikiem PRIMBR i do dzisiaj uprawia działkę opowiada jak wyglądał wtedy ten teren. Grunt był bagienny i grząski, porośnięty zaroślami wierzbowymi i brzeziną, aby zacząć użytkować działkę trzeba było ciężkim sprzętem usunąć zarośla i korzenie. Przez część działek przechodził głęboki rów który trzeba było zniwelować. Aby rozpocząć uprawę warzyw na swojej działce Pan Aleksander musiał nawieźć 3 wywrotki ziemi urodzajnej z gliną i piaskiem.

Jak opisuje to obecna prezes ROD, Pani Walentyna, teren te był terenem bagiennym, zakrzaczonym, nieużytkowany rolniczo przez właścicieli tych gruntów i w 1976 roku został wywłaszczony pod budowę bazy Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowe z przeznaczeniem na plac składowy materiałów.

Przed projektowaniem ogrodu wykonano badania glebowo-wodne i z tej dokumentacji wynika,
że do drenowania zakwalifikowano 2,93 ha użytków, natomiast pozostałe 0,70 ha to grunty o glebach piaszczystych nie wymagające regulacji stosunków wodnych. Na tych terenach utrzymuje się wysoki poziom wód gruntowych, lustro wody gruntowej utrzymuje się poniżej 1,0 m o każdej porze roku. W celu doprowadzenia powierzchni ogrodu do stanu użytkowania wykonano rekultywację terenu. Do poprawienia struktury gleby niezbędne było uzupełnienie warstwy uprawnej w warstwę orno-próchniczą. W tym celu przewidziano dowóz ziemi pozyskanej przy budowie mleczarni na terenie wsi Ignatki w ilości 5 000 m3. W ramach prac rekultywacyjnych również przewidziano usunięcie infrastruktury przemysłowej PRIM jak usunięcie podziemnych kabli energetycznych, usunięcie konstrukcji stalowych, ramy blach, słupy energetyczne oraz budowlany gruz żelbetowy w ilości 500m3.
Dużo pracy również włożyli sami działkowcy po przydzieleniu działek jak np. usuwali gruz, nawozili ziemię. W czynie społecznym wybudowano również pierwsze ogrodzenie ogrodu.

Plan Realizacyjny Zagospodarowania Terenu ogrodu działkowego „PRIM BR” w Kleosinie
przewidywał utworzenie 76 działek.

Z rysu historycznego wynika jak bardzo był to trudny teren do zagospodarowania i
przekształcenia na ogródki działkowe, okres zagospodarowania trwał ponad 5 lat. Teren przekazano Decyzją z dnia 6.11.1984 roku Naczelnika Gminy Juchnowiec Dolny,

Wyzwania

W maju 1991 roku byli właściciele i ich spadkobiercy wystąpili o zwrot wywłaszczonych
nieruchomości na których funkcjonuje ogród.

Długie procesy sądowe wstrzymały rozwój ogrodu. Na skutek roszczeń, w 1992 roku
wstrzymano wszystkie inwestycje na terenie ogrodu jak np. budowę Domu Działkowca, budowę sieci wodociągowej, budowę basenu, boiska rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci. Ogród zaczął się rozwijać dopiero od 2016 roku po otrzymaniu Decyzji Wójta Gminy Juchnowiec w sprawie nadania prawa użytkowania dla PZD. To oznacza, że przez 24 lata ogród był skazany na stagnację i wegetację..

Inwestycje

Proces tworzenia ogrodu trwał dość długo, a koszt przygotowania terenu pod ogród (według dokumentacji) wyniósł 10 052 000,00 zł.
W 1988 roku uzupełniono ogrodzenie, część ogrodzenia pozostało po przedsiębiorstwie PRIM BR. W 2006 roku część ogrodzenia, które zostało po przedsiębiorstwie należało cofnąć o 2 m od strony
północnej, tym samym alejka została zwężona do 3m szerokości.
Na terenie ogrodu wybudowano sieć energetyczną i w dniu 16.11.1992 roku podpisano umowę na
dostawę energii elektrycznej z PRIM BR w Kleosinie.
W 2016 i w 2017 roku Decyzją Starosty Białostockiego część terenu ROD „KLEOSIN” została
wywłaszczona pod inwestycje drogowe ul. Kraszewskiego w Kleosinie.
W 2018 roku wybudowano nowe ogrodzenie całego ogrodu, odbudowano infrastrukturę po
wywłaszczeniu oraz wymieniono skrzynki energetyczne i zamontowano liczniki w skrzynkach na
alejkach, przygotowano również miejsca pod pojemniki do segregacji śmieci.
W 2020 zakończono budowę Biura Zarządu, natomiast w 2021 w marcu zostanie zakończona budowa monitoringu na terenie ogrodu oraz oświetlenie.
Na rok 2021 i 2022 planowane są inwestycje przebudowa kanału deszczowego 40 m długości, to
uchroni ogród przed zalewaniem każdego roku ogrodu przez wody deszczowe spływające z osiedla Nowe Miasto. Następną inwestycją do wykonania zgłaszaną przez działkowców to rozprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej na ogrodzie. Planowana jest również budowa wiaty, gdzie będzie można organizować zebrania członków PZD..

Obecnie wizerunek ogrodu bardzo się zmienił, ogród tworzy piękny krajobraz dla mieszkańców
osiedla Kraszewskiego w Kleosinie
. Wygląd estetyczny ogrodu zmobilizował działkowców do dbania o swoje działki. Mieszkańcy Kleosina mają podziw dla działkowców za ich trud jaki włożyli w te tereny, jak twierdzą „kiedyś tu konie się topiły, a teraz jest co podziwiać”.
Ale tych pozytywnych słów nie udałoby się usłyszeć od mieszkańców Kleosina, gdyby nie
współpraca Okręgowego Zarządu Podlaskiego z Zarządem ROD na każdej płaszczyźnie potrzeb ogrodu.

Opracowali:

Walentyna Jaszczyk - prezes ROD "Kleosin" w Kleosinie

Filip Roman - instruktor ds ogrodniczych Okręg Podlaski PZD

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly